การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากคลื่นน้ำทะเลผ่านระบบเครื่อง EN-Power

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวัฒน์ วงค์แป้น, ปัณณธร หิรัญนุสรณ์สุโข, สุจิตตรา หานุสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพศาล แมลงทับทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมของโครงการ เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานคลื่นน้ำทะเล โดยมีหลักการคือ เมื่อคลื่นพัดเข้ากระทบใบพัดของเครื่องจะทำให้เกิดการหมุนของแขนที่เชื่อมต่ออยู่กับขดลวดตัวนำ และเมื่อขดลวดเกิดการหมุนจะทำให้ไปตัดกับสนามแม่เหล็ก และเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยระบบจะสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องได้จากผ่านระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการตรวจสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และจากคลื่นน้ำทะเล อีกทั้งเครื่องยังสามารถแสดงไฟสถานะสีต่าง ๆ ตามสถานะในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่องในขณะนั้นว่าผลิตกระแสไฟฟ้าจากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากคลื่นน้ำทะเล