การศึกษาผลของสารสกัดจากมังคุดที่มีต่อจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาวิตรี ปิยะภาณี, เนตรนภา ชำนาญเวช, สุนันทกาณต์ คุ้มมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรเสริญ วีระพจนานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์