การศึกษาประสิทธิภาพสารฟลาโวนอยด์ที่มีต่อการเกิดปมรากพืชนอกเหนือพืชตระกูลถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ บัวมาก, อชิรญา ประมาณ, จุฬาลักษณ์ ทองเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรเสริญ วีระพจนานันท์, วรรณวิภา ห้อยกอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรในระยะยาวนั้นส่งผลเสียหลายด้าน เช่น การทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพการทำให้เกิดปัญหามลพิษรวมทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนในการเกษตรกรรมสูงขึ้น เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาแพงทั้งนี้เพราะปุ๋ยเคมีส่วนมากได้มาจากการนำเข้า ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี คือ การรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยแบคทีเรียที่คณะผู้วิจัยต้องการศึกษา คือ ไรโซเบียม (Rhizobium) เป็นจีนัสของแบคทีเรียที่อยู่ในปมรากของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งนิยมนำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและใช้ในการเกษตร โดยใช้สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปมรากของพืช ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วยังส่งผลดีในระยะยาว คือ การช่วยให้ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนลงสู่ดิน ส่งผลให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และยังเป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดียิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช 4 ชนิด ได้แก่ คะน้า แตงกวา กวางตุ้ง และโหระพา ที่มีการใส่แบคทีเรียไรโซเบียม 3 ชนิด คือ ไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง ไรโซเบียมสำหรับปอเทือง และไรโซเบียมสำหรับกระถินยักษ์ ซึ่งแบคทีเรียพวกนี้จะตรึงไนโตรเจนที่เป็นอาหารพืชที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชตัวอย่างที่ใส่ไรโซเบียมทั้ง 3 ชนิด 2) ศึกษาการเจริญเติบโตและการเกิดปมรากของพืชที่มีการฉีดพ่นสารฟลาโวนอยด์ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยเริ่มจาก นำเมล็ดพันธุ์พืช คะน้า แตงกวา กวางตุ้ง และโหระพา ที่คลุกเชื้อไรโซเบียมและฉีดพ่นสารฟลาโวนอยด์ที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ดังนี้ 25% 50% และ 75% แล้วมาปลูกลงในกล่องอะคริลิคที่เตรียมไว้ ศึกษาการเจริญเติบโตของปมรากของพืชแต่ละชนิดเป็นระยะเวลา 1เดือน แบ่งช่วงการ ตรวจสอบเป็น 15 วัน และ 30 วัน ถอนต้นพืชหลังจากที่พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตเต็มที่ เพื่อดูการสร้างปมที่รากพืช และนับจำนวนปมรากนำปมรากมาเพาะเลี้ยงในอาหาร LB (Liquid Media) นำปมรากของแต่ละปมมาแยกเชื้อบริสุทธิ์หลักจากแยกเชื้อไรโซเบียมแต่ละชนิดแล้วศึกษาลักษณะภายนอก และนำไปย้อมแกรมเพื่อศึกษาสกุลของแบคทีเรียสรุปและบันทึกผล ทำขั้นตอนการโดยใช้เชื้อไรโซเบียมที่ได้จากการแยกเชื้อมาคลุกกับเมล็ด และนำไปปลูกลงแปลงดินที่เตรียมไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด การทดลอง ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 คลุกเชื้อไรโซเบียมและฉีดพ่นสารฟลาโวนอยด์บนผิวดิน และชุดการทดลองที่ 2 คลุกเชื้อไรโซเบียมและไม่ฉีดพ่นสารฟลาโวนอยด์บนผิวดิน เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่มีการฉีดพ่นสารฟลาโวนอยด์ และไม่มีการฉีดพ่นสารฟลาโวนอยด์