กังหันที่ชาร์จฟอกอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรมล บุญญฤทธิวงษ์, ญาณกร วิทยากรฤกษ์, ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรพล ลาภเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาความเข้าใจในเรื่องกังหันลมแกนตั้ง และเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศ โดยได้จัดทำ กังหันชาร์จฟอกอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เพื่อลดปริมาณฝุ่นPM2.5ในอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานไฟฟ้าบางส่วนภายในโรงเรียน หรือภายในสถานที่ต่างๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก เพื่อให้มีรายจ่ายลดลง