กล่องยาแจ้งเตือนเวลา บอกสถานที่ วัดอุณหภูมิ และความชื้นผ่านแอพพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิสา เอี่ยมดีเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล่องยาแจ้งเตือนเวลา โดยเมื่อผู้สูรับประทานยาไม่ตรงเวลา เมื่อผ่านไปตามเวลาที่กำหนด เครื่องจะส่งข้อความไปในไลน์กลุ่มของครอบครัว และบอกสถานที่ โดยเมื่อโทรศัพท์ของผู้สูงอายุอยู่ห่างจากตัวกล่องยาของผู้สูงอายุ จะมีการเตือน ว่าอยู่ห่างจากกล่องยากี่กิโลเมตร และกล่องยาอยู่ที่ไหน