การคัดกรองโรคปริทันต์อักเสบด้วยเทคนิคDeep learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิตตินันท์ เวทยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร ทองพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการคัดกรองโรคปริทันต์อักเสบจากภาพช่องปาก โดยใช้การประมวลผลภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก(Deep learning) กระบวนการดำเนินงานประกอบไปด้วย ภาพช่องปากของคนที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ และภาพช่องปากปกติจำนวน 3000ภาพ โดยแบ่งเป็นรูปภาพที่ใช้ในการสอนการเรียนรู้เชิงลึก(Deep learning) จำนวน 2500ภาพ และใช้ในการทดสอบโมเดลที่ใช้ในการสอนจำนวน 500 ภาพ งานวิจัยนี้มีการทดสอบโมเดลโดยพิจารณาจาก ค่าความถูกต้อง(Accuracy Score) ค่าความแม่นยำ(Precision Score) ค่ารีคอล(Recall Score) และ ค่าเอฟ-1สกอร์ (F1 Score) พบว่าการเรียนรู้เชิงลึกสามารถคัดกรองโรคปริทันต์อักเสบจากภาพช่องปากได้ และโมเดลมีค่าความถูกต้อง90%