การศึกษาประสิทธิภาพ การยับยั้งเชื้อ Pythium Myriothyum ด้วยเชื้อ Pseudomonas sp. ด้วยเทคนิคAgarose gel electrophoresis และ Mass spectrometry

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุดล วงษ์ภากนกภณ, ขวัญข้าว ว่องไว, สุภัทร ในเวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์, นุสบา หอมชู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยที่ผ่านมาในด้านการทดลองประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อของ pythium Myriothyum ด้วยเชื้อPseudomonas sp. แก้ปัญหาโรคเน่าในผักไฮโดรโปนิกส์ พบว่าเรายังสามารถทดสอบประสิทธิภาพได้ ด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสายกรดอะมิโน เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แม่นยำและจำเพาะเจาะจงมากขึ้นโดยเลือกเทคนิคAgarose gel elecotrophoresis และ เทคนิคMass spectrometry