การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบย่อยอาหารและการปรากฏของกรีลินฮอร์โมนในปลาช่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์พิชชา ประวันตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญฐกาญจน์ บุญเคน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาช่อน (Channa striata) เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกนั้น เกษตรกรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในระบบย่อยอาหารเพื่อการเจริญเติบโต และระบบฮอร์โมนที่มีผลต่อการกินอาหารของปลา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อดำเนินการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และการปรากฏและการกระจายตัวของเซลล์ที่สามารถสร้างสารมิวซินที่มีผลต่อการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหารทั้งทางด้านการลำเลียงอาหารและการเสริมสร้างภูมิคุ้มของปลา นอกจากนี้งานวิจัยยังดำเนินการศึกษาการปรากฏของกรีลินฮอร์โมนที่มีผลต่อการกระตุ้นการกินอาหารของปลา ผลการศึกษาพบว่าเยื่อบุผิวของอวัยวะในระบบย่อยอาหารของปลาช่อนแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ stratified columnar epithelium และ simple columnar epithelium เยื่อบุผิวกระเพาะอาหารมี gastric gland หลอดอาหารและกระเพาะอาหารไม่พบ acid mucin พบเฉพาะ neutral mucin เท่านั้น แต่ลำไส้สามารถพบทั้ง acid mucin และ neutral mucin และลำไส้ส่วนกลางมากที่สุด

สำหรับการศึกษาในขั้นต่อไป คือ การศึกษาการปรากฏและการกระจายตัวของกรีลินฮอร์โมนที่จะมีอิทธิพลต่อการกินอาหารของปลาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยง