การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ต้นบอนสีง้าวกวนอู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญพัฒน์ เพ็ชรเขียว, พิภัทร บุญมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากกระแสพืชประดับที่ผ่านมา ต้นไม้จำพวกบอนสีมีความเป็นที่นิยมมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นที่จะทำการขยายพันธุ์ต้นบอนสีง้าวกวนอู ผ่านวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อขยายพันธุ์ และให้ผู้อื่นได้นำไปพัฒนาต่อได้