การตรวจจับท่าทางที่ผิดปกติของร่างกายที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน จิตมานะ, ภัควัฒน์ เก้าลิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการใช้ลักษณะท่าทางที่ผิดปกติของร่างกายสามารถพบได้ในทุกเพศวัย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียคือเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายและ อาจเสี่ยงจนถึงขั้นเป็นอัมพาต

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำ motion capture technology และ machine learning มาประยุกต์แก้ไขการแสดงท่าทางที่ผิดปกติของร่างกายเพื่อลดการเกิดอาการเจ็บปวด และ อาการในระยะยาวอย่างอื่นที่จะตามมาในภายหลัง