การคัดกรอง Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงที่มีสาเหตุจาก Colletotrichum gloeosporioides

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริมปรียา ย่อดี, ธัญพิชชา ดำริห์กล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรัสลักษณ์ เพชรวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากดิน ในการยับยั้ง C. gloeosporioides ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง รวมถึงทดสอบความสามารถในการลดความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว จากการเก็บตัวอย่างดินจาก 7 แหล่งตัวอย่าง สามารถคัดแยกราซึ่งมีลักษณะโคโลนีและสปอร์คล้าย Trichoderma spp. ได้จาก 6 แหล่งตัวอย่าง เมื่อจัดกลุ่มราที่แยกได้โดยอาศัยความแตกต่างกันของลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถจัดกลุ่มได้ ได้จำนวน 6 กลุ่มไอโซเลต เลือกตัวแทนจากแต่ละกลุ่มไปโซเลต ได้แก่ ได้แก่ URT101, PR101, PY105, PY203, SPK01 และ SPK04 เมื่อนำราทั้ง 6 ไอโซเลตไปทดสอบความเป็นปฏิปักษ์ต่อ C. gloeosporioides พบว่าทุกไอโซเลตสามารถยับยั้งการเจริญของ C. gloeosporioides ได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไอโซเลต SPK04 ให้ผลการยับยั้งได้สูงที่สุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี Dual culture มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 77.017.53 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเลือก Trichoderma spp. ที่ให้ผลการยับยั้งสูงสุด 3 ลำดับแรก (PY203, SPK01 และ SPK04)ไปเลี้ยงในอาหารเหลว นำน้ำเลี้ยงเชื้อที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง C. gloeosporioides ที่ความเข้มข้น 20, 10 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่าน้ำเลี้ยงเชื้อที่ได้จาก PY203 ไม่สามารถยับยั้ง C. gloeosporioides ได้ในทุกความเข้มข้น ในส่วนของการทดสอบไอโซเลต SPK01 และ SPK04 รวมถึงการทดลองในขั้นตอนต่อไปยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ