KMnO4-nanozeolite จากเถ้าทะลายปาล์มเพื่อชะลอการสุกของกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพัฒน์ ชูแก้ว, อภินันท์ หีตช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุพัฒน์ วงษ์พานิช, ศรัณยู ใคลคลาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบันพบว่าการส่งกล้วยจากแหล่งผลิตถึง ผู้บริโภคมีทั้งในรูปแบบสดและแบบแปรรูป แต่มีข้อจํากัดคือมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นทําให้คุณภาพและ ส่งผลให้ราคากล้วยต่ําลง การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ KMnO4-nanozeolite ใน การชะลอการสุกของกล้วย โดยการดักจับก๊าซ Ethylene เป็นก๊าซที่เร่งการสุกของกล้วย Nanozeolite ใน การทดลองครั้งนี้สังเคราะห์มาจากข้ีเถ้าทะลายปาล์มของโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลใน จ. สุราษฎร์ธานี และทํา การทดลองทดสอบหาปริมาณที่เหมาะสมของ KMnO4 ต่อ Nanozeolite ท่ีสามารถชะลอการสุกของกล้วยได้ นานที่สุด และจัดทําเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยชะลอการสุกของกล้วยต่อไป การศึกษาคาดว่า สาร KMnO4- nanozeolite สามารดูดซับก๊าซ Ethylene ที่เป็นสาเหตุทําให้กล้วยสุกได้ ทําให้สามารถชะลอการสุกของ กล้วยได้