หลอดกาแฟจากตอซังข้าวและวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล พระชัย, พิชญา ธนมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนุช ชื่นตา, สิทธิชัย ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อประดิษฐ์หลอดกาแฟจากตอซังข้าวและวัสดุจากธรรมชาติ เปรียบเทียบความแข็งแรงและความเหนี่ยวของหลอดกาแฟจากตอซังข้าวกับหลอดกาแฟจากพลาสติก ซึ่งสูตรที่ดีที่สุด ทำให้ได้หลอดกาแฟที่คงรูปมีความแข็งแรงและเหนียวใกล้เคียงกับหลอดกาแฟจากพลาสติก หลอดกาแฟจากตอซังข้าวทนแรงดันด้านข้างเฉลี่ยเป็น 68.3 นิวตัน และหลอดกาแฟจากพลาสติกทนแรงดันด้านข้างเฉลี่ยเป็น 42.1 นิวตัน โดยหลอดกาแฟจากตอซังข้าวมีความยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร คงรูปได้นาน 4 ชั่วโมง เมื่ออยู่ในน้ำ หรือ ใช้งานต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง โดยการแช่น้ำ 10 นาที การคืนสภาพจากหลอดตอซังข้าวที่แห้ง โดยนำหลอดกาแฟแห้งไปแช่น้ำ วัดการเพิ่มขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ทุกๆ 1 นาที

จากการทดสอบการใช้งานพบว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกับหลอดกาแฟจากพลาสติก มีการคงรูปได้นานขณะใช้งานได้นาน 3 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอกับการใช้งานโดยการนำมาดูดน้ำ น้ำหวาน