ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปจากเส้นใยไผ่โดยใช้ไฮโดรเจลจากเปลือกกล้วยหักมุกเป็นตัวดูดซับสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพล นิมิตนนท์, ณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล, ภัทรธีรา สิมสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ สุปันดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันจ้านวนประชากรผู้สูงอายุในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก้าลังมากขึนเรื่อยๆ เพราะเหตุนีในประเทศไทย รัฐบาลจึงต้องเตรียมการรับมือกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทัง ในรูปแบบของนโยบายทางภาครัฐ การสนับสนุนต่างๆ และสิ่งของอ้านวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ ผ้าอ้อม เป็นสิ่งจ้าเป็นต้อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึนกล้ามเนือส่วนอุ้งเชิงกรานจะเสื่อม สมรรถภาพลง ท้าให้ไม่สามารถกลันปัสสาวะด้วยตนเองได้จนเกิดภาวะกลันปัสสาวะไม่อยู่ ท้าให้ผู้สูงอายุอาจ ต้องลุกขึนไปเข้าห้องน้ากลางดึก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในยามวิกาลได้ ผ้าอ้อมจึงเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลงได้ แต่อย่างไรก็ตามผ้าอ้อมส้าเร็จรูปจัดเป็นสินค้าที่ใช้ครังเดียวทิง ส่งผลให้เกิดขยะหลังการใช้งานเป็นจ้านวนมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดที่จะน้าเปลือกกล้วยซึ่ง เป็นเศษอาหารที่มีอยู่มากในประเทศไทยมาผลิตเป็นไฮโดรเจลส้าหรับการดูดซับปัสสาวะ เนื่องจากไฮโดรเจล สามารถกักเก็บน้าไว้ในโครงสร้างได้มากกว่า 100 เท่าของน้าหนักแห้ง และสามารถย่อยสลายได้ และมี ความคิดที่จะน้าเยื่อใยไผ่มาใช้แทนผ้าสังเคราะห์ เนื่องจากมีคุณสมบัติต่อต้านยับยังเชือแบคทีเรีย ไรฝุ่น ไม่ท้า ให้เกิดอาการระคายเคือง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ศึกษาจึงน้าแนวคิดเหล่านีมาใช้ ในการท้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส้าเร็จรูปที่สามารถย่อยสลายได้ โดยมีส่วนซึมซับไฮโดรเจลจากเปลือกกล้วยเพื่อลด ปริมาณขยะและน้าผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆได