เครื่องแจ้งเตือนภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส ศรีสุข, อุไรอร ปิ่นศิริ, ศิรดา ริค้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องมือที่จะช่วยตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะนอนหลับ โดยใช้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจและค่าความชื้นของร่างกายเป็นตัวชี้วัด แล้วให้เครื่องมือดังกล่าวแสดงผลและปล่อยสัญญาณเสียง เพื่อให้ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดได้รับรู้และรีบดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที