การสร้างและการประเมินเวกเตอร์การแสดงออกของการเรืองแสงอัตโนมัติภายใต้การควบคุมของโปรโมเตอร์ที่ตอบสนองต่อแคดเมียมใน <i>Nicotiana benthamiana</i>

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา ดิษโสภา, วิปัสสนา ผลานันต์, ณิชารัศมิ์ เรืองประทีปแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสกร เมืองพรหม, นิอร วินารักษ์วงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดัดแปลง plant expression vector ที่มี fungal bioluminescent genes เป็นส่วนประกอบ ให้มีการแสดงออกภายใต้การควบคุมของ Cd-responsive promoter โดยใช้