การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาดระบบสั่งการและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมของนักเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์, ไปรยา สุมณีงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาดระบบสั่งการและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี