การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงธรรมชาติจากมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธมน สิงหศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญของความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนของมนุษย์ในอนาคต จำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมในเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน และต้นทุน การเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านนาโนเทคโนโลยีทำให้การวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มีมากขึ้นซึ่ง เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite (PSCs) มีข้อได้เปรียบหลายประการเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป เช่น ต้นทุนการผลิตต่ำ ความเสถียรสูง และความยืดหยุ่นสูง อีกทั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์รอฟสไกต์ (PSCs) สามารถชาร์จด้วยตนเองได้และมีการจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เองที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบ perovskite และความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากนักวิจัยและอุตสาหกรรมต่างๆคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำสารแอนโธไซยานินที่สกัดจากมะเขือที่เน่าและล้นตลาดในจังหวัดเลย มาใช้เป็นสารสีย้อมไวแสงจากพืช ซึ่งแอนโทไซนินวามรถจับกับโลหะออกไซต์ด้วนมีค่าการดูดกลืนแสงสูงและสามารถถ่ายเทอิเล็กตรอนนได้ดิ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยคำนึงถึงการนำไปใช้จริงในชุมชนและการต่อยอดเชิงพาณิชย์