โครงงานการสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของลิกนินโมเลกุลต่ำจากผักตบชวากับน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นวัสดุกันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ เกื้อสังข์, ธนภัทร ฤทธิจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นพืชที่ถูกกล่าวว่าเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายที่สุดในโลก ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงมีวัตถุประสงค์ในการสกัดลิกนินจากผักตบชวาด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำตามวิธีการของ(Cara et al., 2008) ด้วยเครื่องระเบิดเยื่อ และสารละลายกรดและเบส จากนั้นนำลิกนินที่ได้ไปเตรียมเป็นลิกนินโมเลกุลต่ำในสารละลายอะซีโตน แล้วจึงระเหยสารละลายด้วยเครื่องระเหยแบบสูญญากาศ แล้วจึงนำลิกนินโมเลกุลต่ำไปสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลกับน้ำมันพืช เพื่อศึกษาชนิดของน้ำมันพืชที่ต่างกัน ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันคาโนลา และน้ำมันทานตะวัน และนำไปเปรียบเทียบ โดยผู้จัดทำโครงงานจะเปรียบเทียบจาก แรงตึงผิวของกรดไขมันอิ่มตัว การหาสเปกตรัมสเปกตรัมและวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟของน้ำมันพืชโดยใช้ครื่องวัดค่ามุมและเครื่อง FTIR ตามลำดับ โดยมีจุดประสงค์หลักในการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างวัสดุกันน้ำ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผักตบชวา