การเพิ่มประสิทธิภาพการยืดอายุของกล้วยด้วยว่านหางจระเข้ ไคโตซาน และกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพล เนียมคำ, เพ็ญนภา หังสาจะระ, ภูมิภัทร สบาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ เปียพรัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยเป็นผลไม้ส่งออกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย แต่กล้วยเป็นผลไม้ที่เสียหายได้ง่าย และมีสุกเร็ว เนื่องจากเซลล์ในกล้วยยังมีการหายใจซึ่งทำให้กล้วยเกิดการคายพลังงานออกมาในรูปความร้อน และหากมีการคายน้ำมากกล้วยจะสุกเร็วขึ้น และกล้วยจะมีราคาที่ลดลงหากกิดจุดดำบนพื้นผิวของกลัวย ซึ่งจุดดำนี้เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับแก๊สเอทิลีนที่เร่งให้กล้วยสุกเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกล้วยที่สุกเร็วจนเกินไป จึงได้ศึกษาวิธีการชะลออัตราการสุกของกล้วยน้ำว้าโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ สารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดไคโตซานและกาบกล้วย โดยการสกัดสารทั้ง 3 ชนิดไปใช้ในการยึดอายุของกล้วย โดยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลของสีและมวลของกล้วย และปริมาณของของแข็งที่ละลายน้ำได้ของกล้วยในแต่ละวัน จากนั้นนำไปวิเคราะห์เพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุดของสารแต่ละชนิด แล้วนำสารทั้ง 3 ชนิดไปผสมกันเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดอายุของกล้วย โดยปัจจุบันได้เริ่มทดลองการยึดอายุของกล้วยด้วยการใช้ได้แก่ สารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดไคโตซานและกาบกล้วย แล้วพบว่า สามารถยึดอายุกล้วยได้ประมาณ 5 วัน อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ผู้จัยแต่ละคนได้แยกกันเพื่อศึกษาขั้นต้นเท่านั้น ทำให้สร้างการทดลองเท่าที่สามารถทำได้ที่บ้านเท่านั้น เมื่อสถาการณ์ของโรคระบาดดีขึ้น จะสามารถทำการทดลองได้อย่างจริงจังมากขึ้น