เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจน Dipole induce Dipole

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันธิกานต์ งามสกล, ฐิติวัสส์ ทองโคตร, คีตะ กิมิฬาร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโครงงานเรื่อง “เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจน Dipole induce Dipole ” มีจุดประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนในน้ำจากการเหนี่ยวนำของโลหะที่แตกต่างกันคือ ทองแดง อะลูมิเนียม และ เหล็ก 2) เปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนในน้ำจากการเหนี่ยวนำของโลหะที่มีความยาวแตกต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนในน้ำจากการเหนี่ยวนำของโลหะที่มีลักษณะเส้นแตกต่างกัน4)เพื่อสร้างเครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำชนิด Dipole induce Dipole ที่มีประสิทธิภาพสูง