การกำจัดโครเมียมไอออนในน้ำที่เหลือค้างจากการฟอกหนังด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิยาดา จงเจริญ, ชโนดม นาประไพ, จิราภรณ์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การกำจัดโครเมียมไอออนในน้ำที่เหลือค้างจากการฟอกหนังด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี มีจุดประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณและประเภทของโครเมียมไอออนในน้ำที่เหลือค้างจากการฟอกหนัง 2) เพื่อบำบัดน้ำที่เหลือค้างจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี 3) เพื่อนำโลหะโครเมียมที่ได้จากการบำบัดด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีกลับมาใช้ใหม่ วิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใช้สารมาตรฐานโครเมียมเป็นสารละลายมาตรฐาน