การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการกำจัดลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติพงศ์ ศรีปัญญา, เจษฎาภรณ์ รัตนะ, สรวิชญ์ สกุลปีบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิริยา ทิพมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษา การศึกษาประสิทธิภาพของสาร่ายข้าวเหนียวในการกำจัดลูกน้ำยุง มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสำรวจชนิดของลูกน้ำยุงในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และบริเวณใกล้เคียง2. เพื่อศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง และ สาหร่ายข้าวเหนียว

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สาหร่ายข้าวเหนียวในการลดปริมาณของประชาการลูกน้ำยุง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการสำรวจชนิดของลูกน้ำยุง

1.1 ออกสำรวจแหล่งน้ำตามหอพัก ทั้งหมด 4 แห่ง และบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2 นำลูกน้ำยุงที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ว่าเป็นลูกน้ำยุงชนิดไหน พร้อมบันทึกผลลงตาราง

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนตรวจสอบสภาพน้ำที่มีผลต่อลูกน้ำยุง และ สาหร่ายข้าวเหนียว

2.1 การศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง

2.1.1 นำลูกน้ำยุงมาทดลองกับน้ำทั้งหมด 4 แหล่ง ในห้องทดลอง คือ

 1. น้ำประปา

 2. น้ำฝน

  1. น้ำจากคลองหลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  1. น้ำที่ได้จากการเลี้ยงลูกน้ำยุง

2.1.2 โดยนำน้ำแต่ละแหล่งมาทำการทดลองด้วยกัน 3 ครั้ง คือ

1.นำน้ำแต่ละแหล่งลงในบีกเกอร์ 1 แหล่ง ต่อ 3 บีกเกอร์

2.นำลูกน้ำยุงลงในบีกเกอร์ แต่ละบักเกอร์ใส่ลูกน้ำยุงจำนวน 10 ตัว ในทุกๆบีกเกอร์

3.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกน้ำยุง ในทุกๆ วัน อังคาร และ วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมบันทึกผลลงตาราง

2.2 การศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายข้าวเหนียว

2.2.1 นำสาหร่ายข้าวเหนียวมาทดลองกับน้ำทั้งหมด 4 แหล่งในห้องทดลอง คือ

 1. น้ำประปา

 2. น้ำฝน

 3. น้ำจากคลองหลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 4. น้ำจากแหล่งที่เก็บสาหร่ายข้าวเหนียว

2.2.2 นำน้ำแต่ละแหล่งมาทำการทดลองด้วยกัน 3 ครั้ง คือ

1.นำน้ำแต่ละแหล่งลงในบีกเกอร์ 1 แหล่ง ต่อ 3 บีกเกอร์ ปริมาณ 250 มิลลิลิตร

2.นำสาหร่ายข้าวเหนียวขนาด 5 เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ทั้งหมด

3.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาหร่ายข้าวเหนียว ในทุกๆ วัน อังคาร และ วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมบันทึกผลลงตาราง

2.3 การศึกษาประสิทธิสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายข้าวเหนียว และ ลูกน้ำยุง

2.3.1.นำน้ำทั้ง 4 แหล่ง มาวัดค่า pH , DO ก่อนและหลังนำไปทดลองลูกน้ำยุง

และ สาหร่ายข้าวเหนียว แล้วบันทึกผลลงตาราง

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการลดปริมาณของประชาการลูกน้ำยุง

3.1 นำน้ำฝน ปริมาณ 250 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์

3.2 นำลูกน้ำยุงจำนวน 10 ตัวใส่ลงในบีกเกอร์ 4 บีกเกอร์ และนำสาหร่ายข้าวเหนียว

ขนาด 5 เซนติเมตร ลงไป 3 บีกเกอร์

3.3 จับเวลาในการนับจำนวนลูกน้ำยุง ดังนี้

15 , 30 , 50 นาที แล้วบันทึกผลการทดลองลงตาราง

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองกับแหล่งน้ำในธรรมชาติ ในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการกำจัดลูกน้ำยุง