กระถางเพาะชำจากเส้นใยทะลายปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัถฐวดี แลต่อง, รุสนา ตุกังหัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดา สวัสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระถางเพาะชำต้นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยทะลายปาล์มที่เหลือทิ้งจากระบวนการหีบน้ำมันโดยใช้ตัวประสานเป็นกาวแป้งเปียก ทำการศึกษาทั้งหมด 4 ชุดการทดลองที่อัตราส่วนผสมเส้นใยทะลายปาล์มต่อกาวแป้งเปียกต่อมูลโค ได้แก่สูตร 80:50:50 175:60:50 250:70:50 และสูตรควบคุม โดยน้ำหนัก โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปกระถาง การดูดซับน้ำ ตรวจสอบหาปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียม ความเป็นกรดด่างของกระถางจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และทดสอบการเจริญเติบโตของพืชในกระถางเพาะชำจำนวน ชนิด จากการศึกษาพบว่าที่อัตราส่วน 250:70:50 กระถางมีความแข็งแรงมากที่สุด และดูดซับน้ำได้ดีที่สุด กระถางสูตรที่ 3 โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่ 5.4 มีปริมาณโพแทสเซียม 5,526 (mg/kg) ปริมาณฟอสฟอรัส 814 (mg/kg) และการเจริญเติบโตของพืช 5 ชนิดได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา กวางตุ้ง พริกและมะเขือ จากการเพาะในกระถางสูตรที่ 3 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการทดลองการเจริญเติบโตของต้นพืชทั้ง 5 ชนิดในกระถางเพาะชำ แข็งแรงดี การเจริญเติบโตของต้นถั่วฝักยาวมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตคือ 51.80 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของต้นแตงกวามีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตคือ 29.55 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของต้นผักกาดกวางตุ้งในกระถางเพาะชำจากเส้นใยทะลายปาล์มที่มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตคือ 22.36 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของต้นพริกในกระถางเพาะชำจากเส้นใยทะลายปาล์มที่มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตคือ 13.55 เซนติเมตรและการเจริญเติบโตของต้นมะเขือในกระถางเพาะชำจากเส้นใยทะลายปาล์มที่มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต คือ 13.96 เซนติเมตร ตามลำดับ สรุปได้ว่า กระถางเพาะชำจากเส้นใยทะลายปาล์มมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำ มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และพืชสามารถเจริญเติมโตในกระถางจากเส้นใยทะลายปาล์มได้แข็งแรงดี