การพยากรณ์ปริมาณมลภาวะทางอากาศ โดยประยุกต์ใช้สมการถดถอยเชิงเส้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรลภัส มีจันทร์, ชวัลวิทย์ อินเต็ม, ณัฐกานต์ วงค์สถาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย ยาเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศทั่วโลกกําลังเผชิญพร้อมกันโดยหนึ่งปัญหาหลักที่ยังเกิดขึ้นในทุกวันนี้คือ มลพิษทางอากาศ โดยมลพิษทางอากาศ คือ การเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก รวมถึงมลพิษทางอากาศที่อยู่ภายในอาคาร มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนเรา เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงที่ทําให้เสียชีวิตได้ และยังทําลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่นพืชพันธุ์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ แบ่งออกเป็น 2สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากการกระทําของมนุษย์ เช่น เกิดจากความต้องการพลังงานเพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้รถยนต์ เรือยนต์ หรือเครื่องบิน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโครเจนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคนเราโดยตรง การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้ยังทําให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มมากขึ้นทุกปีปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟทําให้เกิดควันและเถ้าถ่านกระจายสู่อากาศเป็นจํานวนมาก มลพิษที่เกิดจากไฟป่าทําให้เกิดหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมลพิษที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ หากเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีแทน และก๊าซแอมโมเนีย กระจายไปในอากาศ และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อถูกกระแสลมก็จะทําให้กระจายตัวอยู่ในอากาศ จากปัญหามลพิษทาอากาศที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั่วโลกทําให้ผู้คณะจัดเกิดแนวคิดที่วิเคราะห์ปริมาณมลภาวะทางอากาศเพื่อหาปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศและนําไปต่อยอดในการช่วยลดมลพิษทางอากาศในหลายๆด้านเช่น การนําเสนอโครงงาน หรือรณรงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยในสถานการณ์ปัจจุบันเองคณะผู้จัดทําเองก็ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ดังนั้นคณะผู้จัดทํามีแนวคิดที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเกิดมลภาวะจากการนําข้อมูลการเกิดมลภาวะในประเทศมาใช้กับกระบวนการคิดของ Linear Regression หนึ่งในเทคนิคพื้นฐานการทํา Machine learning ซึ่งสามารถต่อยอดไปทํา Predictive Model เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล นําไปประยุกต์ไปสู่การคาดการเหตุการณ์ในอนาคต และเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปหาทางแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศต่อไป