การพัฒนา Line Chatbot ภาษามือ เพื่อการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปในสังคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยารัตน์ มหาวรรณ์, นชริยา วงศ์หน่อ, กานตกิรตา ซุยหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ธรรมขันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยเนื้อหาบทสัมภาษณ์หัวข้อ “ฟัง” ภาษามือกับกัญจน์ชญา เรืองศิริกานต์ ในหัวข้อการสื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้เสียง เนื้อหาตอนหนึ่งได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) คือ การได้ยินไม่ชัด ไม่ครบถ้วน ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติม “ปัญหาก็คือ เราได้ยินเขาพูด แต่ไม่แน่ใจว่าเขาพูดอะไร ได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคว่าเขาพูดถึงอะไร แล้วเราก็จะห๊ะ? ห๊ะ? คนเขาฟังก็จะรู้สึกรำคาญ แล้วถึงจะได้ยินแบบนี้ แต่เป็นคนที่พูดไม่ชัด พอเวลาพูดไป คนฟังเขาก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่ง เวลาได้ของมาก็เลยได้อีกแบบ ซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการ" เนื่องจากปัญหาข้างต้น จึงมีภาษามือที่เป็นตัวกลางให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินใช้ในการพูดคุยสื่อความหมาย ถือได้ว่าภาษามือเป็นภาษาที่สำคัญต่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดังนั้นภาษามือเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปในสังคมที่สามารถใช้ภาษามือได้ แต่เนื่องจากบุคคลทั่วไปในสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจภาษามือ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปในสังคมที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษามือได้ มีวัตถุประสงค์ของโครงงาน ดังนี้ (1) เพื่อการพัฒนา Line Chatbot ภาษามือ เพื่อการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปในสังคม และ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ Line Chatbot ภาษามือ เพื่อการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปในสังคม ซึ่ง Line Chatbot ภาษามือ สามารถทำงานบนแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยใช้คุณสมบัติแชทบอท (Chatbot) ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อัตโนมัติ แสดงผลตรงตามที่กำหนด ประกอบด้วยเมนูการทำงาน 2 ส่วน คือ (1) เลือกข้อความและแสดงผลเป็นรูปแบบวีดีโอท่าทางการสื่อสารที่มีความหมายตรงกับข้อความที่กำหนด และ (2) เลือกรูปแบบวีดีโอท่าทางการสื่อสารและแสดงผลเป็นข้อความที่มีความหมายตรงกับวีดีโอท่าทางการสื่อสารที่กำหนด