การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากผลหมาก เปลือกทับทิม และใบหูกวาง ต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus เพื่อพัฒนาต่อไปเป็นเจลรักษาแผลติดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟ้าใส สงเจิม, ประสิตา บุญพร่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่พบ บริเวณผิวหนัง หรือบริเวณที่เกิดแผล เป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลติดเชื้อ และโรคผิวหนัง ด้วยสารสกัดหยาบจากผลหมาก เปลือกทับทิม และใบหูกวาง จากนั้นนำสารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus สูงสุดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจล โดยสกัดสารสกัดหยาบด้วยตัวทำละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 90 และนำมาทดสอบการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus หลังจากนั้นตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Direct plating technique แบบ Pour plate และ Surface spreading และนำเจลที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้มากที่สุด และนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านผิวหนัง