การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารชะลอการเผาไหม้ระหว่างกรดออกซาลิกและกรดอะซิติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนท์ปวีร์ แช่ม, ชยพล หอหิรัญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัคคีภัย หรือไฟไหม้ คือ ภัยหรือเหตุการณ์อันตราย อันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีวิธีการป้องกันและหยุดอัคคีภัยได้หลายวิธี ซึ่งการดับเพลิงเป็นวิธีการหยุดอัคคีภัยสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและใช้ในสถานการณ์แตกต่างกัน จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำ เกิดแนวคิดศึกษาเป็นสารเคลือบพื้นผิววัสดุที่ใช้ป้องกันหรือมีคุณสมบัติชะลอการติดไฟเพื่อชะลอการเผาไหม้ของวัสดุต่างๆ โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารชะลอการเผาไหม้ระหว่างกรดออกซาลิกและกรดอะซิติก เพื่อยืดเวลาการควบคุมอัคคีภัย จากงานวิจัยกล่าวว่ากรดเป็นองค์ประกอบหลักในการดับไฟเนื่องจากมีจุดเดือดสูง โดยการผสมกันของไคโตซาน ยูเรีย โมโนโซเดียมฟอสเฟต และกรดอินทรีย์ที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาให้วัสดุติดไฟช้าลง และสามารถที่จะลดความเสียหายของทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินต่างๆได้อย่างท่วงทัน