เรือบังคับสำหรับตรวจสภาพน้ำในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถิรวัฒน์ หินทอง, ธีร์พิสิษฐ์ สินธุเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการประเมินจะคุณภาพของแหล่งน้ำในบางครั้งก็มีปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถประเมินได้ด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียว การตรวจสอบน้ำก็เพื่อประเมิณคุณภาพของแหล่งน้ำหากน้ำมีมลพิษหรือขาดคุณสมบัติบางประการก็อาจทำให้ไม่เหมาะกับการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อประกอบการบำบัดน้ำได้โดยในปัจจุบันการตรวจคุณภาพแหล่งน้ำต้องอาศัยเครื่องวัดที่สามารถวัดค่าได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามถ้าหากเราต้องการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่เช่น คลอง อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ การใช้เครื่องวัด ๆ เพียงจุดใดจุดหนึ่งอาจไม่ได้ผลที่แม่นยำเท่าที่ควร จากปัญหาข้างต้นทางผู้พัฒนาได้ออกแบบเรือบังคับโดยมีเป้าหมายว่าสามารถตรวจสภาพน้ำได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการทดสอบว่าคุณภาพน้ำนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละจุดที่วัดจริงหรือไม่อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้ผ่านแอพบนมือถือและยังสามรถแสดงค่าต่างๆของน้ำผ่านแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วย Flutter ได้แบบ real time

จากผลการทดสอบพบว่าเซนเซอร์ที่นำมาใช้ในการตรวจวัดคุณภาพนั้นมีความแม่นยำที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือพอที่จะนำไปติดตั้งบนเรือบังคับเพื่อใช้ในการวัดค่าที่จำเป็นต่อการบ่งบอกคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะยังไม่มีการทดสอบความสามารถในการตอบสนองของการควบคุมของผู้ทดสอบได้เพราะขาดชิ้นส่วนสำคัญในการประกอบเรือให้สมบูรณ์จึงยังไม่สามารถแล่นบนน้ำได้ทันทำให้ยังขาดข้อมูลในส่วนนี้ไป