การกำจัดเชื้อการกำจัดเชื้อราโดยใช้สารกาเฟอีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณาบีล ยุนุ๊, มูฮำหมัดอามีน ยีดิง, หวันอลิซะห์ เสมอภพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กามารุดดีน แวซาเต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่สามารถก่อโรคในคนและสัตว์ โดยใช้สารคาเฟอีนที่ได้จากเปลือกเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่มีความเข้มข้นต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่เชื้อราที่ก่อโรคในคนและสัตว์นั้น จะทำให้เกิด การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หรือเชื้อราผิวหนังในรูปแบบของภูมิแพ้ผิวหนัง ในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการทดลองโดยการนำเชื้อราที่ก่อโรคในคนและสัตว์ มาเพาะเลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอที่ผสมสารคาเฟอีนที่ได้จากเปลือกกาแฟอาราบิก้าที่มีความเข้มข้นของสารคาเฟอีน เท่ากับ 20 40 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นบ่มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ไว้ในอุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 10 วัน จากผลการศึกษา พบว่าสารคาเฟอีนที่ได้จากเปลือกกาแฟอาราบิก้า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ก่อโรคในคนและสัตว์ได้ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยที่สารคาเฟอีนที่ได้ จากเปลือกกาแฟอาราบิก้าที่ความเข้มข้น 20 และ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา เท่ากับร้อยละ 15.3+4.2 และ 58.8+3.5 ตามลำดับ ในขณะที่ความเข้มข้น 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการยับยั้ง การเจริญของเชื้อรา เท่ากับร้อยละ 100.0±0.0 ในทั้งสองความเข้มข้น โดยที่เชื้อราไม่สามารถเจริญบนอาหารพีดีเอได้งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาวิธีการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ก่อโรคในคนและสัตว์ที่มุ่งเน้นการใช้สารจากธรรมชาติอย่างคาเฟอีนในเปลือกกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นวัสดุเหลือ ทิ้งทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ