กรรไกรอัตโนมัติระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับช่วยในการเก็บเกี่ยวพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นุรอัฟฟานี ดือราซอ, ซอลีฮะห์ มะเซ็ง, วะละอ์ พลายพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัยซอล เปาะแต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานกรรไกรอัตโนมัติระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่วยในการเก็บเกี่ยวพริกทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพริกเพื่อนำไปจำหน่ายหรือบริโภคในจำนวนมาก โดยการออกแบบกรรไกรที่สามารถตัดได้อัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่กับหมวกของเกษตรกรเมื่อทำงานทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และทดแทนด้วยพลังงานจากธรรมชาติแทน ทั้งนี้จุดประสงค์ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือและเบ่งเบาภาระของเกษตรกร