เครื่องตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติพล โทหล้า, พลพล ซื่อตระกูลพานิชย์, ภัทรภณ หวันเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, ศิวพร เทพจั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีพืชหลากหลายชนิด หลากหลายวงศ์ตระกูลมากมายแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำเอาพืชมาทำอาหาร ทำสมุนไพร ทำยาหรือสารสกัดต่างๆล้วนต้องใช้พืชที่มีสรรพคุณตามที่ต้องการทั้งสิ้น เช่น พริก ใบกะเพรา มะนาว หรือผักคะน้า เป็นต้น แต่น้อยนักที่จะสามารถนำพืชที่ไร้สรรพคุณ ไร้คุณประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น วัชพืช เป็นต้น ทั้งนี้ในพืชแต่ละชนิดก็จะมีปริมาณของสารฟีนอลิกไม่เท่ากัน จึงได้คิดค้นการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อตรวจหาปริมาณของสารฟีนอลิกโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือกับเครื่องวัดการดูดแสง