เครื่องหมุนแผ่นฟิล์มโพลาไรซ์ปรับแสงให้คงที่เพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัทร บรรณวงษา, สุพิชฌาย์ มณีนพรัตน์, ชลพร ไชยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อนำแผ่นฟิล์มโพลาไรซ์ 0 องศามาติดไว้กับห่วงวงกลมทั้งวงหน้าและหลังเมื่อเซ็นเซอร์อ่านค่าแสงห่วงวงกลมตัวหน้าจะทำการหมุน เมื่อแสงโพลาไรซ์ตัดแสงได้ 90 องศา จะไม่ยอมให้แสงผ่าน

กลไกการทำงานของเครื่องหมุนแผ่นฟิล์ม เซนเซอร์วัดแสงจะอ่านค่าแสงที่เกิดขึ้น ซึ่งค่าที่ได้จะทำการ Calibrate โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันสร้างสมการขึ้นมาระหว่างเซนเซนอร์วัดแสง(LDR) และอุปกรณ์วัดค่าแสง เพื่อให้ค่าที่อ่านได้มีความถูกต้อง และตรงกับค่าแสงจริง จากนั้นเมื่อเซนเซอร์อ่านค่าแสงได้สว่างกว่าที่ต้องการ จะสั่งงานให้ไมโครคอนโทรเลอร์หมุนสเตปมอเตอร์ จนกว่าค่าแสงที่ได้จะเหมาะสม โดยหมุนแผ่นฟิล์มโพลาไรซ์ทำมุมกันในค่าหนึ่ง เพื่อให้ได้ระดับแสง 400-600 lux แต่เมื่อแสงมีเมฆบัง จะปรับแผ่นฟิล์มโพลาไรซ์ให้ทำมุมกันอีกค่าหนึ่ง เพื่อเปิดให้แสงผ่านมามากขึ้น และจากระบบการทำงานนี้เองจะทำให้แสงที่ส่องลงในบ้านมีค่าคงที่ และช่วยประหยัดพลังงาน