เเผ่นป้อกันการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลด้วยเเทนนินจากยางกล้วเเละเจลาติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตวงพร ศรีโพธิ์, จณิสตา ชนามุยา, วิชญา หนุนชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลองเรื่อง แผ่นป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นโครงงานซึ่งได้จัดทำขึ้นเนื่องจากทีมผู้จัดทำเล็งเห็นว่า เมื่อเกษตรกรตัดผลกล้วยแล้วนั้น ต้นกล้วยจะถูกตัดทิ้งไร้ประโยชน์ คณะผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์และสนใจที่จะนำยางกล้วยจากหยวกกล้วยมาทำแผ่นป้องกันการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผลไม้ด้วยแทนนินจากยางกล้วยและเจลาติน

วิธีการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นแรก การผลิตแผ่นป้องกันการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผลไม้ด้วยแทนนินจากยางกล้วยและเจลาติน ขั้นที่ 2 คือการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันปฏิกิริยาสีน้ำตาลในแอปเปิ้ลและสาลี่ด้วยแผ่นที่ผลิตจากแทนนินจากยางกล้วยและเจลาติน โดยวิธีเปรียบเทียบระหว่างการใช้แผ่นป้องกันและไม่ใช้แผ่นป้องกันโดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยของแถบสีความเข้มของเนื้อแอปเปิ้ลและสาลี่

ผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้แผ่นป้องกันการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลมีค่าเฉลี่ยแถบสีเป็น 2 และไม่ใช้แผ่นป้องกันมีค่าลี่ยเป็น 5 ดังนั้นแผ่นป้องกันการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลมีการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาดีกว่าไม่ใช้แผ่นป้องกัน