แผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมพับเก็บได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตา พันอิน, ธัญนันท์ เสียงจินดารัตน์, สุพรรณษา ผลเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง “แผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมพับเก็บได้” มีจุดประสงค์เพื่อที่จะออกแบบและสร้างแผ่นตากข้าวจากซองขนมพับเก็บได้และทดสอบประสิทธิภาพในการตากข้าวเปลือกของแผ่นตากข้าวจากซองขนมพับเก็บได้ ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 หาถุงขนมและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการทดลองนี้ ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมพับเก็บได้ทั้ง5 แบบ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบวัดค่าความชื้นของข้าวที่เปลือกใช้ตาก ผลการทดลองพบว่า แผ่นตากข้าวเปลือกแบบเจาะรูสามารถทำให้ข้าวแห้งดีกว่าแบบทั่วไปและแบบไม่เจาะรู ขั้นตอนที่4 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บแผ่นตากข้าวเปลือกที่เป็นแบบใช้ซิปรูดและใช้เชือกร้อยแล้วดึง พบว่าแผ่นตากข้าวจากซองขนมที่ใช้เชือกร้อยแล้วดึงใช้เวลาในการเก็บแผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมน้อยกว่าแบบทั่วไปและแบบซิปรูด ประโยชน์ที่ได้รับคือข้าวแห้งเร็วและใช้เวลาในการเก็บแผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมน้อยลง แนวทางในการพัฒนาต่อไปคือ หาวัสดุที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับถุงขนมเมทัลไลท์เพื่อให้สะดวกในการทำแผ่นตากข้าวเปลือกจากซองขนมพับเก็บได้ที่มีขนาดใหญ่และนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ