เสน่ห์แห่งเมืองสุรินทร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติชญาน์ อุรารื่น, กมลทิพย์ สารเพ็ชร, พรทิพย์ พูนเขตกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และประชากรมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกัน คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแนะนำจุดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม HP Reveal ในการพัฒนาชิ้นงานและแสดงผล

โดยการใช้โปรแกรม HP Reveal สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ดี ผู้ใช้งานสามารถแสกนจากแผ่นพับที่ใช้ในการนำเสนอโครงงานได้โดยตรง โดยข้อมูลที่ได้จากการแสกนจะปรากฏหน้าจอสมาร์ทโฟนของผู้ใช้โดยตรง ส่งผลให้งานที่ได้มีความเสมือนจริงและสะดวกโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการค้านหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต