การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยด้วยการนำโดรนมามีส่วนร่วม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวุธ อมรโรจน์วรวุฒิ, เมธวินท์ สุเมธิวิทย์, ดิษฐพงษ์ จรัสชัยโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการนำโดรนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนี้ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อการทำให้เกิดแผนการพัฒนาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยนำโดรนมาช่วยในการเก็บภาพถ่ายทางอากาศของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยด้วยการใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น map pilot ในการกำหนดทิศทางการบินของโดรน เพื่อนำไปทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธของโรงเรียนด้วยโปรแกรม agisoft ก่อนนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรม Qgis 2.18 เพื่อที่จะสามารถคำนวณองค์ประกอบต่างๆในบริเวณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยต่อมาพัฒนาตัวตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) และ ฝุ่นละออง ในชั้นบรรยากาศเหนือโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยในบริเวณต่างๆ เพื่อคำนวณคุณภาพอากาศของโรงเรียน ก่อนที่จะวางแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนด้วยการปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพอากาศในบริเวณนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปเสนอให้เป็นแผนแม่แบบในการพัฒนาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสู่การเป็นเสมือนปอดของเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อผู้อำนวยการโรงเรียน