การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยดอกต้นธูปฤๅษีเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา มหานาม, อรรถกร หนองบัว, ภราดร พหลทัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาความถี่ของการสั่นสะเทือนที่มีผลต่อการตอบสนองของแมลงช้าง

เพื่อศึกษาความรุนแรงของการสั่นสะเทือนที่มีผลต่อการตอบสนองของแมลงช้าง