การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำจากค่าคอเลสเตอรอลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนธนา อ้นทนิกูล, พงศ์ภรณ์ แก้วเจริญ, นันท์นภัส พุฒตาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพศาล แมลงทับทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงมีจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ โดยโรคดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆขึ้นมา เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอ้วน เป็นต้น โดยในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไขมันในเส้นเลือดสูงดังกล่าวจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรของทางโรงพยาบาลที่นำมาใช้แล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เข็ม ไซริงค์ สำลี แอลกอฮอล์ พลาสเตอร์ และทิวบ์แดงซึ่งเป็นหลอดบรรจุเลือดที่ใช้ในการส่งตรวจทางเทคนิคการแพทย์เป็นต้น และเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีมากในปัจจุบันทำให้ต้องใช้ทรัพยากรดังกล่าวมากขึ้น รวมถึงยังต้องใช้เวลาในการรอผลตรวจเลือดของผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงมากถึง 1-2 วัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol: C) และค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL คณะผู้จัดทำจึงได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol: C) และค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL) ของผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดปากสมุทรเพื่อนำค่าที่ได้มาทำการวิเคราะห์ซึ่งจะนำไปสู่การประเมินในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการพยากรณ์ค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL) จากค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol: C) และสร้างแอปพลิเคชัน CLDL เพื่อพยากรณ์ค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL) และลดเวลาในการตรวจรักษา ทั้งนี้คณะผู้จัดทำคาดการณ์ว่าข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL) และคอเลสเตอรอล (Cholesterol: C) ดังกล่าวจะสามารถพยากรณ์ได้ด้วย Regression Analysis ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือความสัมพันธ์ดังกล่าวที่สร้างขึ้นจะสามารถพยากรณ์ค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL) จากค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol: C) ได้อย่างมีระดับนัยทางสำคัญทางสถิติที่ 0.01 นอกจากนี้เมื่อได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่คณะผู้จัดทำจึงสร้างแอปพลิเคชั่น CLDL เพื่อพยากรณ์ค่าระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Lipoprotein: LDL) จากค่าคอเลสเตอรอล (Cholesterol: C)