การแก้อสมการที่มีดีกรีมากกว่าสอง โดยวิธีลัดที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ชัยเนตร, วัชระ ศรีวิชัย, ศวิษฐ์ การเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับอสมการที่มีดีกรีมากกว่าสองโดยใช้วิธีลัด โดยทำการเเบ่งวิธีการค้นหาอสมการที่มีดีกรีมากกว่าสอง ที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการจะศึกษาหรือนำเอาไปใช้ รวมทั้งศึกษาอสมการที่มีดีกรีมากกว่าสอง ที่ส่งผลต่อเวลาในการคำนวณและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำข้อสอบได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การแก้อสมการที่มีดีกรีมากกว่าสองกับการประยุกต์ใช้จริง พบว่าการนำเอาวิธีลัดที่เกี่ยวกับอสมการที่มีดีกรีมากกว่าสองมาแก้นั้น ทำให้มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณได้ดียิ่งขึ้นกว่า การแก้อสมการที่มีดีกรีมากกว่าสองแบบเก่า ทำให้ระยะเวลาในการคำนวณเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถทำข้อสอบในเวลาจำกัดได้