อุปกรณ์วัดค่าการดูดกลืนแสงบนสมาทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาวิช อัศวกนกศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์, ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนวิชาเคมีให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องนำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองและสามารถสรุปสิ่งที่ตนเองทำได้ หนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญคือ spectrophotometer ที่สามารถวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารแล้ว เราจะสามารถระบุความเข้มข้นของสารละลายได้ แต่เครื่อง spectrophotometer เป็นอุปกรณที่มีราคาสูงส่งผลให้อุปกรณ์นี้มีใช้กันไม่แพร่หลาย

ทางผู้พัฒนาจึงได้จัดทำการสร้าง spectrophotometer ในราคาย่อมเยาโดยการใช้ smartphone เป็นตัวรับข้อมูลและตัววิเคราะห์ผล เนื่องจาก smartphone นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้กันแพร่หลาย และสร้างกล่องที่เป็นตัวช่วยในการใส่สารตัวอย่างและแยกแสงโดยที่สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายและไม่ต้องใช้วัสดุราคาแพง เมื่อเอามารวมกันก็จะได้ spectrophotometer ที่สามารถวัดค่าดูดกลื่นแสงและพล็อตกราฟออกมาแบบ real time ได้