การศึกษาและพัฒนาอีโค่แบตเตอร์รี่ด้วยขั้วรีฟลักซ์ซิลิกาจากหญ้าคาและคาร์บอนกัมมันต์จากกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษ์ดนัย อุดมฤทธิ์, เอกมงคล มีดี, พิชชาพร นาคอ่อนโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงฤดี เทศสนั่น, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการ ศึกษาและพัฒนาอีโค่แบตเตอร์รี่ที่ได้จากการรีฟลักซ์ซิลิกาจากหญ้าคาและคาร์บอนกัมมันต์จากกะลามะพร้าว เนื่องด้วยปัจจุบันนี้นับว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มนุษย์ต่างต้องเร่งหาแหล่งทรัพย์ยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดรวมทั้งต้องคำนึงว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้นำเอาวัสดุที่มนุษย์ไม่เล็งเห็นประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงได้เกิดโครงงานเรื่องการศึกษาและพัฒนาอีโค่แบตเตอร์รี่ด้วยขั้วรีฟลักจากหญ้าคาและคาร์บอนกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นการนำเอาบทเรียนในภาคทฤษฎีหลักการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน สร้างความตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากการมะพร้าว นำกะลามะพร้าวมาล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการคาร์บอนไลท์เซชั่น จากนั้นนำไปกระตุ้นด้วยวิธีการทางเคมี แล้วไปตรวจสอบสภาวะความเป็นคาร์บอนกัมมันต์ในลำดับต่อไป ตอนที่ 2 การรีฟลักซ์ซิลิกาจากหญ้าคา เริ่มจากทำความสะอาดและตากแห้ง จากนั้นนำไปเอาแห้ง เพื่อนำไปรีฟลักซ์แล้วจึงนำไปตรวจสอบปริมาณของซิลิกา และในตอนสุดท้ายคือตอนที่ 3 เป็นการนำสารที่ได้มาขึ้นรูปเป็นขั้วแคโทดและแอโนดบนแผ่นเมมเบรนด์ โดยการประกอบแบบเซลล์กัลป์วานิก จากนั้นนำไปตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อสรุปและอภิปรายผลการศึกษาและพัฒนาต่อไป