การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักด้วยถ่าน กัมมันต์จากไม้ไผ่ในสารละลายโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร กรรมสิทธิ์, ธีรภัทร ศิวพรอนันต์, พิชญ์ ศิริวาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำนั้นมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และสามารถดูดซับโลหะหนักได้โดยการดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ โดยนำไม้ไผ่ไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันให้ได้ถ่าน และนำถ่านไปกระตุ้นทางเคมีด้วยโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้เทคนิค

การให้ความร้อนโดยการกลั่นไหลย้อนกลับ หาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ ได้แก อุณหภูมิ เวลา และปริมาณสารกระตุ้น ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่