การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับทองแดง (Cu2+) ของเพคตินไฮโดรเจลจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ โพธิ์ทอง, ชุติกาญจน์ ครองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กึ่งกลาง, บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีการปล่อยสารเคมีและโลหะลงในน้ำ ทำให้เกิดเป็นน้ำเสีย ก่อให้เกิดเป็นมลพิษโดยเฉพาะโลหะหนัก ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้ทางด้านอุตสาหรรมหลายประเภท ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้น จึงได้นำเอาเปลือกส้มโอที่เหลือทิ้ง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากในเปลือกส้มโอมีสาร “เพคติน” อยู่ปริมาณร้อยละ 30-40 โดยน้ำหนัก และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างเพคตินจากเปลือกส้มโอต่อพอลิไวนิลไพโรลิโดนในการขึ้นรูปเพคตินไฮโดรเจลและเพื่อศึกษาความสามารถการดูดซับโลหะทองแดงของเพคตินไฮโดรเจลจากเปลือกส้มโอ โดยดำเนินงานวิจัยจากการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอ นำมาขึ้นรูปเป็นเพคตินไฮโดรเจล และวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับโลหะทองแดง ด้วยวิธีการไทเทรตแบบวิธีการพื้นฐานของโพเทนซิโอเมตริกรีดอกซ์ไทเทรชัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 1)นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2)เป็นแนวทางในการลดการปนเปื้อนของทองแดงในแหล่งน้ำเสีย 3) ทราบอัตราส่วนของเพคตินไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับทองแดงได้ดีที่สุด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) อัตราส่วนระหว่างเพคตินจากเปลือกส้มโอและพอลิไวนิลไพโรลิโดนที่แตกต่างกันมีผลต่อการขึ้นรูปเพคตินไฮโดรเจลที่มีลักษณะบางประการแตกต่างกัน2) เพคตินไฮโดรเจลมีความสามารถในการดูดซับโลหะทองแดง(Cu2+)