การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีด้วยหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก ร่วมกับจลนศาสตร์ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลเกต สุขผล, กิตติธัช เบ้าสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก ซึ่งสาร ก่อมลภาวะที่สำคัญตัวหนึ่ง คือ โลหะหนัก และโลหะหนักนั้นจะไม่ถูกทำลายหรือสลายตัวช้ามาก ทั้งยังมีพิษ ต่อสิ่งมีชีวิต โลหะหนักสำคัญที่เป็นปัญหามลภาวะของประเทศไทยมีหลายชนิด อาทิ เช่น สังกะสี ซึ่งมี ระยะเวลาในการสลายตัวประมาณ 150 – 500 ปี แหล่งที่มีการใช้สังกะสี คือ โรงงานอุตสาหกรรมสีน้ำมัน เบนซิน และโรงงานแบตเตอรี่ เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาความสามารถของหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก ในการดูดซับสังกะสีที่ปนเปื้อนในดิน 2)เพื่อศึกษาความต่างศักย์ไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแส และระยะเวลาในการให้ กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสี ของหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก 3) เพื่อศึกษาความหนาแน่นของหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก ที่เหมาะสมที่จะช่วย เพิ่ม ประสิทธภิาพในการดูดซับสังกะสี 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสังกะสีระหว่างหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก โดยทางคณะผู้จัดทำยังมิได้ดำเนินการทดลอง จึงยังไม่มีผลการทดลองที่จะสามารถ นำมาวิเคราะห์ และสรุปผลได้ จึงได้เพียงแต่ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่า หญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝกจะมี ความสามารถในการดูดซับสังกะสีได้ในปริมาณที่แตกต่างกันและความต่างศักย์ของไฟฟ้า ระยะเวลาในการให้ กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม และความหนาแน่นของพืชที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ สังกะสีของหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝกได้ ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีได้มากกว่าการใช้ หญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก ในการดูดซบัสังกะสีเพียงอย่างเดียว