โมดูโลของปัญหาคอนกรูเอนซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธีกานต์ ป้องนานาค, มนัสนันท์ อุไชย, จิราภรณ์ คุรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศิณี คณาศรี, ภัทรพร ดลเจือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของสมการสมภาคโดยมีทฤษฎีบทมอดุลโลและอื่นๆ มาเกี่ยวข้องอีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงของสมการ