การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสับปะรดในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรกานต์ ตบไธสง, พิมลพัทธ์ ภูลายยาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, นารีรัก เหยียดกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกรดอะซิติกจากสับปะรดในการยับยั้งเชื้อรา

Colletotrichum sp. นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดกรดอะซิติกที่มีประสิทธิภาพใน การยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. โดยการสกัดกรดอะซิติกที่อุณหภูมิ 30 40 50 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยควบคุม เวลาในการสกัดสารและอัตราส่วนที่เท่ากัน และทดสอบความเป็นกรดของสารสกัดกรดอะซิติกด้วย วิธีการไทเทรต โดยที่ใช้ในฟีนอปทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ (Indicator) จากนั้นนําไปทดสอบกับ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑜𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ𝑢𝑚 𝑠𝑝. ที่เลี้ยงไว้ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ และทิ้งไว้ 3 และ 5 นาที ตามลําดับ เมื่อครบกําหนดตามเวลาที่กําหนดไว้ นํา เชื้อ Colletotrichum sp. ที่ทําการทดสอบมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง โดยวิธีการใช้ขั้นตอนการ ทดสอบแบบ Kelsey-Maurer