การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิชา นันดี, ชลกานต์ มาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, ปิยาภรณ์ โยธาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเชื้อ Stephyrococcus aureusโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสกัดสาร Tannin ออกจากใบฝรั่ง 2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกผลทับทิมต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus 3.เพื่อทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้ง และ หาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ของการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ การเตรียมพืชสมุนไพรที่ต้องการนำมาสกัดคือ ฝรั่ง (Psidium guajava L.) ใช้ส่วนใบฝรั่ง จากนั้นทำการสกัดสารจากใบฝรั่งด้วยเอทานอล 95 % จากนั้นทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphyrococcus aureus ของสารสกัดสมุนไพรจากใบฝรั่ง ด้วยวิธี Agar well diffuusion จากนั้นทำการทดสอบค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) ด้วยวิธี Broth dilution technique และการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal concentration, MBC) ด้วยวิธี Agar dilution techniqu แล้วบันทึกผลการทดลอง