การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการกำจัดหนอนกระทู้หอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค ปานสมทรง, รยาพร ทองฉวี, บุรพร จันทร์สีดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประชากรไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน กำลังแรงงานของประเทศที่มีงานทำร้อยละ 35 อยู่ในภาคการเกษตร (12.37 ล้านคน จาก 38.26 ล้านคน) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) โดยเฉพาะในชนบทของประเทศ ครัวเรือนมีการปลูกพืช ผักผลไม้ หรือมีการจำหน่ายผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อหารายได้ยังชีพและเลี้ยงครอบครัว โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการผลิตคือหนอนกระทู้หอม อยู่ในวงศ์ Noctuidae อันดับ Lepidoptera มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Spodoptera exigua Hubner หนอนกระทู้หอมเป็นแมลงที่มีการแพร่ระบาด กระจายไปทั่วโลก โดยอย่างยิ่งในประเทศแถบประเทศเอเชียที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นจะพบการแพร่ระบาดมากกว่าประเทศอื่นๆ และในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาค ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดฤดูกาล โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชผักในจังหวัดต่างๆ โดยหนอนกระทู้หอมเป็นหนอนที่พืชผักเป็นอาหารได้หลายชนิด โดยมีการกินพืชอาหารได้มากกว่า 30 ชนิด ด้วยเหตุนี้ทำให้หนอนกระทู้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้เกือบตลอดปีและมีหนอนกระทู้เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา

เกษตรกรเกิดประสบปัญหาอย่างมากในการป้องกันกำจัดของหนอนกระทู้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้มีการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้จากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการกำจัดหนอนกระทู้หอม ที่กินผลผลิตทางการเกษตร โดยเลือกศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขิง (Zingiber officinale)

ข่า (Alpinia galanga) สะเดา (Azadirachta indica) ซึ่งจะมีการนำไปสกัดหยาบแล้วนำไปฉีดพ่น เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของจำนวนหนอนกระทู้หอมภายในพื้นที่เกษตรกรรม