การพัฒนาแผ่นพลาสเตอร์จากพลาสติกทางการแพทย์สำหรับบรรจุสาร KGF เพื่อเร่งการรักษาบาดแผลโดยผ่านการกระตุ้นการแสดงออกของไฟโบรบลาสต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจารีย์ นครังสุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการรักษาตัวเองของแผลบริเวณผิวหนังอาจใช้เวลานานถึง 1 ปี แต่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ เนื้อเยื่อใหม่นั้นอาจมีประสิทธิภาพการทำงานเพียง 50-80% เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะปกติ ด้วยระยะเวลาที่นานและประสิทธิภาพที่ไม่แน่นอนจึงอาจส่งผลเสียต่อผู้ที่ต้องใช้อวัยวะหรือผิวหนังส่วนนั้นในการดำเนินชีวิต พลาสเตอร์เป็นวิธีการรักษาที่แพร่หลายมากที่สุด เนื่องด้วยศักยภาพในการรักษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งพลาสเตอร์ในปัจจุบันมีการผสมสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และจากการค้นพบ KGF นั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งก่อให้เกิดการย้ายที่อยู่และการเพิ่มจำนวนของเซลล์เยื่อบุผิว ผู้จัดทำจึงพัฒนาพลาสเตอร์จากพลาสติกทางการแพทย์สำหรับกักเก็บสาร KGF เพื่อเร่งการรักษาบาดแผลและศึกษาว่าพลาสติกทางการแพทย์สามารถกักเก็บสาร KGF สามารถรักษาสภาพของ KGF ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมหรือไม่โดยใช้เทคนิค spectrophotometric biuret method เพื่อตรวจหาปริมาณของ KGF หลังจากการทดลอง